Informacija članicama ZTK Rijeka

Temeljem naputka nacionalne zajednice tehničke kulture od 2. listopada 2015., a povodom proteka roka za usklađivanje statuta, ZTK Rijeka prosljeđuje informaciju članicama.

Informacija članicama ZTK Rijeka

Temeljem naputka nacionalne zajednice tehničke kulture od 2. listopada 2015., a povodom proteka roka za usklađivanje statuta, ZTK Rijeka prosljeđuje informaciju članicama.

Nadležni uredi državne uprave (https://uprava.gov.hr/ustrojstvo/uprava-za-politicki-sustav-drzavnu-upravu-te-lokalnu-i-podrucnu-regionalnu-samoupravu/o-drzavnoj-upravi/ustrojstvo-drzavne-uprave-i-struktura-upravljanja/uredi-drzavne-uprave-u-zupanijama/710) imaju obvezu nakon isteka roka za usklađenje statuta izraditi izviješće o udrugama koje nisu uskladile svoje statute.
Obveza udruga da u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena nadležnom uredu utvrđena je odredbom članka 55. stavka 1. Zakona o udrugama. Nadalje je utvrđeno da će za udruge koje ne usklade svoje statute sukladno odredbama Zakona, nadležni ured po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge iz članka 48. ovog Zakona i pokretanje postupka likvidacije udruge. Isto nikako ne znači prestanak udruge po sili zakona, odnosno gubitak pravne osobnosti koja je stečena upisom u registar udruga, već ukazuje na moguće nedjelovanje udruga ili njihovu pasivnost za
donošenje odluka vezanih za usklađivanje statuta.

Stoga, nadležni uredi imaju obvezu nakon isteka roka za usklađenje statuta izraditi izviješće o udrugama koje nisu uskladile svoje statut te provesti najprije posredni, a po potrebi i neposredni inspekcijski nadzor kako bi utvrdili koje od tih udruga djeluju te u skladu s utvrđenim poduzeti zakonske mjere.

O značaju navedenih odredbi Zakona o udrugama upoznate su udruge na seminarima kao i nadležna registracijska tijela kroz održane radionice odmah nakon stupanja Zakona na snagu. Isto tako, Ministarstvo uprave je svojom okružnicom od 29. rujna 2015. godine, dodatno uputilo nadležne urede o primjeni tih odredbi Zakona o udrugama.