Obavijest članicama ZTK Rijeka

Grad Rijeka na svom portalu obavijestio je zakupnike gradskih poslovnih prostora da su u obvezi podnijeti zahtjev za obnovu ugovora o zakupu najkasnije 120 dana prije isteka ugovora.
Naime, zbog izmjena Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18) , a onda i Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke 8/18, 13/19), zakupnik je u obvezi, u navedenom roku, podnijeti zahtjev za obnovu ugovora o zakupu zakupodavcu, odnosno Gradu Rijeci, a sve u svrhu reguliranja daljnjeg zakupnog odnosa.

Obavijest članicama ZTK Rijeka

Grad Rijeka na svom portalu obavijestio je zakupnike gradskih poslovnih prostora da su u obvezi podnijeti zahtjev za obnovu ugovora o zakupu najkasnije 120 dana prije isteka ugovora.
Naime, zbog izmjena Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18) , a onda i Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke 8/18, 13/19), zakupnik je u obvezi, u navedenom roku, podnijeti zahtjev za obnovu ugovora o zakupu zakupodavcu, odnosno Gradu Rijeci, a sve u svrhu reguliranja daljnjeg zakupnog odnosa.
Zahtjev je potrebno ispuniti i poslati preporučenom pošiljkom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, Rijeka, Titov trg 3 ili osobno predati u pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3.
Na taj način Grad Rijeka spomenutim zakupnicima moći će, sukladno zakonskoj obavezi, poslati ponudu za sklapanje ugovora o zakupu u roku od 90 dana prije isteka ugovora ili ga pisanim putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.
Ako zakupnik ne prihvati ponudu Grada Rijeke najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor o zakupu sklopljen, smatrat će se da je zakupni odnos prestao istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Grad Rijeka će nakon stupanja u posjed poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.
Obrazac zahtjeva za obnovu ugovora dostupan je na web strani Grada Rijeke www.rijeka.hr