Tradicijske barke Jadrana

U muzeju grada Rijeke brodomaketar Luciano Keber predstavlja se izložbom Tradicijske barke Jadrana. Predstavljene su makete jadranskih plovila od prvih batiela, batana, pasara, guceva, gajeta do svih većih i složenijih maketa. Uz svako predstavljeno plovilo autor prezentira nacrte brodica i planove jedrilja kao i rječnik naziva djelova brodica.

NULL