Na Korzu održan Team work days 2022.

U petak, 20.5. na Korzu je održana manifestacija Team work days, koju organizira Zajednica tehničke kulture Rijeka u suradnji s Podružnicom Hrvatske udruge učeničkih zdruga PGŽ i Riječkim sportskim savezom, pod pokroviteljstvom Grada Rijeke i potporu Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu. U ovoj zanimljivoj  suradnji sporta i tehničke kulture najvećem događanju u tehničkoj kulturi ove go­dine na Korzu sudjelovalo je 39 učeničkih zadruga iz PGŽ-a, s oko 300 sudionika. Domaćin ovogodišnje 21. žu­panijske smotre učeničkih zadruga bila je OŠ Zvonka Ca­ra iz Crikvenice. U okviru Team work daysa održana je prezentacija ko­šarke u organizaciji Ko­šarkaškog saveza Grada Rijeke te odbojke u orga­nizaciji Odbojkaške aka­demije Petica. Prigodni program pripremila je OŠ Zvonka Cara iz Crikvenice.

Posjetite­lji su mogli kupiti neke od učeničkih radova koje su vrijedni učenici sami izradili. Zajednica tehničke kulture Rijeka je 2020. godine u su­radnji s Podružnicom učenič­kih zadruga PGŽ-a pokrenu­la projekt »Team work days«, a projektne aktivnosti su te godine trebale biti održa­ne pod okriljem EPK-a, me­đutim, zbog epidemiološke situacije, aktivnosti su bile otkazane. S obzirom na to da je ove godine Rijeka proglašena eu­ropskim gradom sporta, že­lja projektnog tima bila je da mladi polaznici projekta Te­am work days aktivno do­prinesu ovoj sportskoj tituli izradom medalja za sportska priznanja u prihvatljivim teh­nikama.